1. Administratorem danych osobowych jest: AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok. Adres poczty elektronicznej, pod którym możliwy jest kontakt z administratorem w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: rodo@ac.com.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Program Poleceń #polecamSTAG”, w tym postępowania reklamacyjnego.
   2. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub innych ustaw szczególnych,
   3. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. w celu ochrony praw AC S.A., w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  3. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z jej realizacją.
  4. Dane osobowe będą przekazywane w miarę potrzeb podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące na rzecz AC S.A. usługi prawnicze itp., operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, jak również organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą zasadniczo przez okres trwania Akcji Promocyjnej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez AC S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności i Regulaminem konkursu.