SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/a danych osobowych przez AC S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, AC S.A. informuje, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest:  AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, KRS nr 0000294978, NIP 9661319418, REGON 050643816. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/a danych osobowych może Pan/i skontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@ac.com.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio do celu, dla którego zostały zebrane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w jednym lub większej liczbie określonych celów, dla realizacji których wyraził/a Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie objętym treścią zgody, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na innej z poniższych podstaw (np. zgoda na newsletter, rejestracja na organizowane przez AC S.A. wydarzenia stacjonarne/zdalne, np. szkolenia oraz przekazywanie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających udział w wydarzeniu);
 2. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dotyczy wyłącznie przypadków zawarcia umowy z AC S.A. lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w tym w szczególności świadczenia usług w zakresie wysyłki zamówionych towarów, przygotowywania dokumentów księgowych i celnych, realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 3. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub innych ustaw szczególnych (np. wymogi dotyczące homologacji oraz montażu instalacji gazowych, wymogi w zakresie archiwizacji dokumentów, obowiązek wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych);
 4. art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, oddzwonienia lub załatwienia sprawy, z którą się Państwo zwrócą do administratora, np. za pomocą formularza kontaktowego, czatu na Facebooku lub poczty elektronicznej, prowadzenia działań informacyjno-marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, również w ramach automatycznych systemów wywołujących (w szczególności przesyłania informacji marketingowych i informacji handlowych o produktach, konkursach, promocjach, szkoleniach itp., a także zaproszeń na wydarzenia organizowane przez administratora, promowanie fanpage administratora), udzielania wsparcia technicznego dotyczącego produktów i usług administratora, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej np. przy podejmowaniu decyzji o współpracy lub udzielaniu limitu kredytowego, jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne prawne formy zabezpieczenia);
 5. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach analitycznych i statystycznych zgodnych z uzasadnionym interesem administratora, polegającym w szczególności na konieczności prowadzenia analiz handlowych i rynkowych, a także gromadzenia informacji dotyczących preferencji partnerów biznesowych, m.in. w celu rozwoju lub poprawy produktów i świadczonych usług, zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania treści znajdujących się na stronie internetowej lub profilu administratora na portalach społecznościowych, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na stronie czy fanpage na Facebooku, przygotowywania spersonalizowanych ofert i reklam, zamieszczenia danych podmiotów, z którymi administrator współpracuje na stronie internetowej administratora, w tym oznaczenia ich lokalizacji na mapce, rejestracji wizyt osób trzecich na terenie przedsiębiorstwa w ramach działań prewencyjnych – m.in. zapobiegających rozszerzaniu się epidemii COVID-19;
 6. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu ochrony praw AC S.A., w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

AC S.A. przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko/nazwę (firmę), nr PESEL/nr dowodu osobistego (m.in. na potrzeby zawarcia umowy), dane kontaktowe takie jak: adres e-mail, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres do doręczeń, numer telefonu, funkcję lub zajmowane stanowisko, numer identyfikacyjny NIP, REGON, BDO, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych, a dodatkowo w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub portali społecznościowych administratora: adres IP, wizerunek np. w ramach zdjęcia profilowego, treść opublikowanych komentarzy lub postów, informacje przesyłane np. przez czat, informacje o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, kraju, z jakiego pochodzi czy wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Dane osobowe AC S.A. otrzymuje zarówno bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego lub za pomocą portali społecznościowych, np. w ramach odwiedzin profil (fanpage) administratora), jak również może je pozyskiwać ze źródeł publicznie dostępnych (np. z CEIDG, KRS lub GUS), jak również od innych podmiotów (np. kontrahenta, partnera biznesowego, właściciela bazy danych, pracowników).

CZY PRZEKAZUJEMY KOMUŚ ZEBRANE DANE?

Jeżeli będzie to uzasadnione celem przetwarzania, o którym mowa powyżej, Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych, chmurowych lub innych usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT, podmioty zajmujące się utrzymaniem i techniczną obsługą strony internetowej lub poczty elektronicznej administratora, kontrolujący i analizujący ruch na stronie internetowej, administratorzy portali społecznościowych, z których korzysta administrator, takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, podmioty świadczące na rzecz AC S.A. usługi: np. księgowe, prawnicze, doradcze, marketingowe, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów itp., operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, firmy windykacyjne, regionalni doradcy techniczno-handlowi, przedstawiciele handlowi, podwykonawcy (np. wykonujący montaż paneli fotowoltaicznych), instytucje finansowe oferujące klientom Spółki finansowanie zakupu towarów lub usług AC S.A. (banki, firmy leasingowe), jak również organom uprawnionym do otrzymania Pani/a danych na podstawie przepisów prawa.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY ZEBRANE DANE?

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zasadniczo przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, nie krócej niż przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ich ustalenia lub dochodzenia przez administratora albo obrony przed takimi roszczeniami. Z zastrzeżeniem powyższego, dane przetwarzane na podstawie zgody, co do zasady będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania przez administratora działalności, której zgoda dotyczy, chyba że administrator posiada ważny prawnie interes do ich dalszego przetwarzania nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE?

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne, choć konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

CZY MOŻNA WYCOFAĆ UDZIELONĄ ZGODĘ?

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, jak również na możliwość przetwarzania danych przez administratora na innej podstawie. Prosimy uprzejmie o ewentualne wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną na adres e-mail: rodo@ac.com.pl.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOWI DANYCH?

Przysługuje Pani/u w przypadkach określonych przepisami obowiązującego prawa, prawo żądania od administratora dostępu do treści Pani/a danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym czasie. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy RODO.

CZY PRZETWARZAMY AUTOMATYCZNIE LUB PROFILUJEMY DANE?

AC S.A. samodzielnie nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Pani/a jakichkolwiek decyzji lub w inny podobny sposób istotnie wpływał na Pani/a sytuację lub wywoływał skutki prawne. Jednakże podmioty, które otrzymują Pani/a dane osobowe np. w związku z wejściem na stronę internetową lub profil na portalu społecznościowym administratora, mogą wykorzystać je np. do wyświetlania Pani/u podobnych treści do treści uprzednio przez Panią/a wyszukiwanych (profilowanie). Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Ponadto dane gromadzone na stronie AC S.A.: solarstag.pl są automatycznie przetwarzane za pomocą narzędzia Marketing Automation SALESmanago Professional, umożliwiającego otrzymywanie przez AC S.A. automatycznych powiadomień o aktywności potencjalnych Klientów oraz prowadzenie zautomatyzowanych i spersonalizowanych kampanii marketingowych oraz sprzedażowych, zgodnie ze szczegółowymi informacjami pod linkiem: https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/marketing_automation.htm.

Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTA ADMINISTRATOR NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 • Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google LLC z siedzibą w Mountain View, Stany Zjednoczone, więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
 • Piksel Facebooka – narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie, udostępnianego przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Stany Zjednoczone, więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142;
 • Hotjar – narzędzia, które śledzi jak użytkownicy poruszają się po stronie wzrokiem lub myszką, udostępnianego przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie, więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: https://www.hotjar.com/.
 • SALESmanago – narzędzia umożliwiającego monitorowanie kontaktów na stronie www na podstawie informacji pobieranych z trzech podstawowych źródeł: pliki monitorujące typu Cookies, adres IP odwiedzającego, dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS, udostępnianego przez Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Polska; więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/.

PLIKI COOKIES

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie administrator stosuje pliki cookies. Pliki cookies (lub podobne do nich technologie) stanowią niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisujące się na Pani/a urządzeniu (komputer, smartfon itp.), które umożliwiają m.in. prawidłowe wyświetlanie tej strony internetowej, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przez administratora statystyk dotyczących ruchu na jego stronach, jak również umożliwiają zapamiętywanie Pani/a wizyt na stronie oraz dokonywane przez Panią/a w ramach strony wybory m.in. w celu dostosowania serwisu do Pani/a potrzeb. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Pani/a urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Pani/a urządzeniu. Część plików cookies to pliki, które są generowane przez stronę internetową administratora, inne natomiast działają w związku z usługami innych podmiotów, z których administrator korzysta (np. Google, Facebook).

Korzystanie ze strony internetowej administratora oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Pani/a urządzeniu. Dodatkowo, korzystanie z witryny administratora oznacza akceptację przez Panią/a przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Wchodząc na stronę internetową po raz pierwszy, zostanie Pan/i poproszony/a o akceptację wykorzystania plików cookies przez administratora. W każdym momencie może Pan/i dokonać zmiany ustawień Pani/a przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, w tym ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu stosowania.

Administrator stosuje dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.)
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla strony internetowej;
  • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników;
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis administratora, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to np.:

 • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć;
 • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/a danych osobowych przez AC S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, AC S.A. informuje, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest:  AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, KRS nr 0000294978, NIP 9661319418, REGON 050643816. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/a danych osobowych może Pan/i skontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@ac.com.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio do celu, dla którego zostały zebrane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w jednym lub większej liczbie określonych celów, dla realizacji których wyraził/a Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie objętym treścią zgody, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na innej z poniższych podstaw (np. zgoda na newsletter, rejestracja na organizowane przez AC S.A. wydarzenia stacjonarne/zdalne, np. szkolenia oraz przekazywanie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających udział w wydarzeniu);
 2. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dotyczy wyłącznie przypadków zawarcia umowy z AC S.A. lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w tym w szczególności świadczenia usług w zakresie wysyłki zamówionych towarów, przygotowywania dokumentów księgowych i celnych, realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 3. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub innych ustaw szczególnych (np. wymogi dotyczące homologacji oraz montażu instalacji gazowych, wymogi w zakresie archiwizacji dokumentów, obowiązek wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych);
 4. art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, oddzwonienia lub załatwienia sprawy, z którą się Państwo zwrócą do administratora, np. za pomocą formularza kontaktowego, czatu na Facebooku lub poczty elektronicznej, prowadzenia działań informacyjno-marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, również w ramach automatycznych systemów wywołujących (w szczególności przesyłania informacji marketingowych i informacji handlowych o produktach, konkursach, promocjach, szkoleniach itp., a także zaproszeń na wydarzenia organizowane przez administratora, promowanie fanpage administratora), udzielania wsparcia technicznego dotyczącego produktów i usług administratora, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej np. przy podejmowaniu decyzji o współpracy lub udzielaniu limitu kredytowego, jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne prawne formy zabezpieczenia);
 5. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach analitycznych i statystycznych zgodnych z uzasadnionym interesem administratora, polegającym w szczególności na konieczności prowadzenia analiz handlowych i rynkowych, a także gromadzenia informacji dotyczących preferencji partnerów biznesowych, m.in. w celu rozwoju lub poprawy produktów i świadczonych usług, zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania treści znajdujących się na stronie internetowej lub profilu administratora na portalach społecznościowych, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na stronie czy fanpage na Facebooku, przygotowywania spersonalizowanych ofert i reklam, zamieszczenia danych podmiotów, z którymi administrator współpracuje na stronie internetowej administratora, w tym oznaczenia ich lokalizacji na mapce, rejestracji wizyt osób trzecich na terenie przedsiębiorstwa w ramach działań prewencyjnych – m.in. zapobiegających rozszerzaniu się epidemii COVID-19;
 6. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu ochrony praw AC S.A., w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

AC S.A. przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko/nazwę (firmę), nr PESEL/nr dowodu osobistego (m.in. na potrzeby zawarcia umowy), dane kontaktowe takie jak: adres e-mail, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres do doręczeń, numer telefonu, funkcję lub zajmowane stanowisko, numer identyfikacyjny NIP, REGON, BDO, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych, a dodatkowo w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub portali społecznościowych administratora: adres IP, wizerunek np. w ramach zdjęcia profilowego, treść opublikowanych komentarzy lub postów, informacje przesyłane np. przez czat, informacje o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, kraju, z jakiego pochodzi czy wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Dane osobowe AC S.A. otrzymuje zarówno bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego lub za pomocą portali społecznościowych, np. w ramach odwiedzin profil (fanpage) administratora), jak również może je pozyskiwać ze źródeł publicznie dostępnych (np. z CEIDG, KRS lub GUS), jak również od innych podmiotów (np. kontrahenta, partnera biznesowego, właściciela bazy danych, pracowników).

CZY PRZEKAZUJEMY KOMUŚ ZEBRANE DANE?

Jeżeli będzie to uzasadnione celem przetwarzania, o którym mowa powyżej, Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych, chmurowych lub innych usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT, podmioty zajmujące się utrzymaniem i techniczną obsługą strony internetowej lub poczty elektronicznej administratora, kontrolujący i analizujący ruch na stronie internetowej, administratorzy portali społecznościowych, z których korzysta administrator, takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, podmioty świadczące na rzecz AC S.A. usługi: np. księgowe, prawnicze, doradcze, marketingowe, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów itp., operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, firmy windykacyjne, regionalni doradcy techniczno-handlowi, przedstawiciele handlowi, podwykonawcy (np. wykonujący montaż paneli fotowoltaicznych), instytucje finansowe oferujące klientom Spółki finansowanie zakupu towarów lub usług AC S.A. (banki, firmy leasingowe), jak również organom uprawnionym do otrzymania Pani/a danych na podstawie przepisów prawa.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY ZEBRANE DANE?

Pani/a dane osobowe będą przechowywane zasadniczo przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, nie krócej niż przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ich ustalenia lub dochodzenia przez administratora albo obrony przed takimi roszczeniami. Z zastrzeżeniem powyższego, dane przetwarzane na podstawie zgody, co do zasady będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania przez administratora działalności, której zgoda dotyczy, chyba że administrator posiada ważny prawnie interes do ich dalszego przetwarzania nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE?

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne, choć konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

CZY MOŻNA WYCOFAĆ UDZIELONĄ ZGODĘ?

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, jak również na możliwość przetwarzania danych przez administratora na innej podstawie. Prosimy uprzejmie o ewentualne wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną na adres e-mail: rodo@ac.com.pl.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOWI DANYCH?

Przysługuje Pani/u w przypadkach określonych przepisami obowiązującego prawa, prawo żądania od administratora dostępu do treści Pani/a danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym czasie. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy RODO.

CZY PRZETWARZAMY AUTOMATYCZNIE LUB PROFILUJEMY DANE?

AC S.A. samodzielnie nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Pani/a jakichkolwiek decyzji lub w inny podobny sposób istotnie wpływał na Pani/a sytuację lub wywoływał skutki prawne. Jednakże podmioty, które otrzymują Pani/a dane osobowe np. w związku z wejściem na stronę internetową lub profil na portalu społecznościowym administratora, mogą wykorzystać je np. do wyświetlania Pani/u podobnych treści do treści uprzednio przez Panią/a wyszukiwanych (profilowanie). Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Ponadto dane gromadzone na stronie AC S.A.: solarstag.pl są automatycznie przetwarzane za pomocą narzędzia Marketing Automation SALESmanago Professional, umożliwiającego otrzymywanie przez AC S.A. automatycznych powiadomień o aktywności potencjalnych Klientów oraz prowadzenie zautomatyzowanych i spersonalizowanych kampanii marketingowych oraz sprzedażowych, zgodnie ze szczegółowymi informacjami pod linkiem: https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/marketing_automation.htm.

Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTA ADMINISTRATOR NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 • Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google LLC z siedzibą w Mountain View, Stany Zjednoczone, więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
 • Piksel Facebooka – narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie, udostępnianego przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Stany Zjednoczone, więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142;
 • Hotjar – narzędzia, które śledzi jak użytkownicy poruszają się po stronie wzrokiem lub myszką, udostępnianego przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie, więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: https://www.hotjar.com/.
 • SALESmanago – narzędzia umożliwiającego monitorowanie kontaktów na stronie www na podstawie informacji pobieranych z trzech podstawowych źródeł: pliki monitorujące typu Cookies, adres IP odwiedzającego, dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS, udostępnianego przez Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Polska; więcej informacji o tym narzędziu pod adresem: https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/.

PLIKI COOKIES

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie administrator stosuje pliki cookies. Pliki cookies (lub podobne do nich technologie) stanowią niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisujące się na Pani/a urządzeniu (komputer, smartfon itp.), które umożliwiają m.in. prawidłowe wyświetlanie tej strony internetowej, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przez administratora statystyk dotyczących ruchu na jego stronach, jak również umożliwiają zapamiętywanie Pani/a wizyt na stronie oraz dokonywane przez Panią/a w ramach strony wybory m.in. w celu dostosowania serwisu do Pani/a potrzeb. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Pani/a urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Pani/a urządzeniu. Część plików cookies to pliki, które są generowane przez stronę internetową administratora, inne natomiast działają w związku z usługami innych podmiotów, z których administrator korzysta (np. Google, Facebook).

Korzystanie ze strony internetowej administratora oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Pani/a urządzeniu. Dodatkowo, korzystanie z witryny administratora oznacza akceptację przez Panią/a przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Wchodząc na stronę internetową po raz pierwszy, zostanie Pan/i poproszony/a o akceptację wykorzystania plików cookies przez administratora. W każdym momencie może Pan/i dokonać zmiany ustawień Pani/a przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, w tym ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu stosowania.

Administrator stosuje dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.)
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla strony internetowej;
  • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników;
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis administratora, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to np.:

 • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć;
 • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć jednak na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies..