Regulamin Konkursu

„STAG – razem w drodze do zwycięstwa”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „STAG – razem w drodze do zwycięstwa”, zwanego dalej „Konkursem”, a zarazem fundatorem nagród jest AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294978, NIP 966-13-19-418, REGON 050643816, kapitał zakładowy: 2.299.670,75 PLN opłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany ani współorganizowany przez portal społecznościowy Facebook. Wszelkie pytania, opinie lub reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.06.2024 r. i trwa do dnia 17.06.2024 r., do godziny 12:00.
 6. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez portal społecznościowy Facebook: www.facebook.com/STAGAutogasSystems.
 7. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, zarejestrowana jako użytkownik portalu społecznościowego Facebook (dalej „Uczestnik”).
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik może przystąpić do udziału w Konkursie tylko raz. W przypadku dokonania przez Uczestnika Konkursu większej liczby zgłoszeń, w Konkursie będzie brane pod uwagę przez Organizatora jedynie zgłoszenie, którego Uczestnik dokonał najwcześniej.
 9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść swojego zgłoszenia do Konkursu. Zgłoszenia nadsyłane do Organizatora po terminie wskazanym w punkcie 5 lub naruszające wymogi formalne Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać w zgłoszeniu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami, moralnością publiczną oraz zasadami współżycia społecznego.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, jego pracownicy i inne osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie stałego stosunku zlecenia oraz członkowie ich najbliższej rodziny (współmałżonek, dziecko), jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 12. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania Zwycięzców oraz wydawania nagród sprawować będzie komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową” we współpracy z Działem IT Organizatora, odpowiedzialnym za poprawność działania systemu teleinformatycznego.
 1. Zasady udziału w Konkursie
 1. Organizator za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook umożliwia Uczestnikom złożenie drogą elektroniczną zgłoszenia do Konkursu oraz wzięcie udziału w Konkursie.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 3. komputer z internetową przeglądarką stron WWW,
 4. połączenie z siecią Internet,
 5. zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Organizator zastrzega, że wzięcie udziału w Konkursie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich działań w celu jego zminimalizowania. O planowanych przerwach, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach Organizator będzie powiadamiał Uczestników na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/STAGAutogasSystem.
 7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Uczestnik zezwala również na telefoniczne (w tym przez SMS) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez portal społecznościowy Facebook kontaktowanie się przez Organizatora.
 9. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/STAGAutogasSystems) zdjęcia w barwach biało-czerwonych (pomalowane buzie, osoba ubrana w koszulkę w tych brawach, szaliki, flagi, itp.) pokazującego w jaki sposób Uczestnik kibicuje Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Uczestnicy mogą publikować odpowiedzi wyłącznie w okresie trwania Konkursu. Odpowiedzi opublikowane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. Wykonanie zadania konkursowego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej odbywa się w czasie rzeczywistym.
 10. Zgłoszenie do Konkursu uważa się za dokonane z chwilą opublikowania przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnie z punktem 6 (dzień oraz godzina rejestracji).
 11. O wynikach Konkursu Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 12. Zwycięzców w Konkursie, spośród 10 (dziesięciu) Uczestników których komentarze zawierające zdjęcie, o którym mowa w punkcie 6, będą posiadały największą liczbę reakcji (tj. lubię to, super, haha, wow, przykro mi, wrr) wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 2 (dwóch) osób, powołanych przez Organizatora, pracowników Działu Marketingu Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności, przejrzystości i prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, na podstawie informacji zgromadzonych przez system teleinformatyczny Organizatora. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez członków Komisji.
 1. Nagrody i Zwycięzcy
 2. Organizator wyłoni w Konkursie 3 (trzech) zwycięzców (dalej „Zwycięzca”), którzy wykonają zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny i pomysłowy. Każdy ze Zwycięzców otrzyma piłkę Adidas Fussballliebe EURO 2024 League Box w rozm. 5 o wartości 121,94 zł netto.
 3. Zwycięzca w terminie 48 h od dnia otrzymania informacji o zwycięstwie zobowiązany jest przekazać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu www.facebook.com/STAGAutogasSystems następujące informacje niezbędne do wydania Uczestnikowi nagrody:
 4. imię i nazwisko,
 5. adres zamieszkania,
 6. numer telefonu.
 7. Nagroda, o której mowa w punkcie 1 nie może być zamieniona na inne nagrody ani na jej ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje też uprawnienie zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 8. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi w terminie informacji, o których mowa w punkcie 2, Uczestnik, któremu została przyznana nagroda zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a niewydana mu nagroda zostanie przyznana osobie, która osiągnęła następny w kolejności najlepszy wynik spośród osób dotychczas nienagrodzonych.
 9. Nagrodę Organizator dostarczy Zwycięzcy na swój koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem w terminie 14 dni od dnia jej przyznania na adres wskazany zgodnie z punktem 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w procesie dostawy nagrody powstałe bez jego winy.
 10. Organizator nie ma obowiązku sprawdzania poprawności danych adresowych podanych przez Uczestnika w celu przekazania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 11. W przypadku zmiany podanego adresu zamieszkania lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
 12. Zwycięzca nie może przenieść roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.
 13. W przypadku:    
 14. nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od dnia jej wysłania przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub
 15. stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez danego Zwycięzcę postanowień Regulaminu,

Zwycięzca ten utraci prawo do otrzymania nagrody, która zostanie przyznana osobie, która osiągnęła następny w kolejności najlepszy czas wykonania zadania spośród osób dotychczas nienagrodzonych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu społecznościowego Facebook (w tym usunięcia ich odpowiedzi ze strony internetowej www.facebook.com/STAG.AutogasSystems), a w szczególności Uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z Regulaminem profilu „STAG Autogas Systems” lub portalu społecznościowego Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, a w szczególności o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),
  1. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
  1. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu Facebook kont/profili osób trzecich;
  1. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  1. tworzą fikcyjne konta/profile w portalu społecznościowym Faceboook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  1. nie ukończyli 18 lat.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „Rozporządzenie 2016/679”), tj. zgody osoby której dotyczą dane, dla celów związanych z udziałem w Konkursie, w tym jego organizacją i przeprowadzaniem, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia 2016/679, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla celów podatkowych (w przypadku Zwycięzców).
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679.
 4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie Konkursu jest Organizator (kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: rodo@ac.com.pl). Dane mogą zostać przekazane podmiotom z którymi współpracuje Organizator, w tym m.in. operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom usług informatycznych jak również organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane zasadniczo tak długo, jak to konieczne w związku z celem przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, jak również na możliwość przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dla celów dowodowych Organizator preferuje wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
 11. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/STAGAutogasSystems imion i nazwisk Zwycięzców. Informacje o Zwycięzcach zostaną opublikowane w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przebiegu Konkursu.
 2. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przebiegu Konkursu zawierające dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji kierować należy pisemnie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: marketing@ac.com.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/STAGAutogasSystems, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tym dniu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Uczestnika lub jego adres e-mail oraz dopisek, że zgłoszenie reklamacyjne dotyczy Konkursu „STAG Autogas Systems”.
 4. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni od chwili jej wpłynięcia, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja. Za datę odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym.
 6. Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Komisja Konkursowa, której zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/STAGAutogasSystems przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/STAGAutogasSystems i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu jego opublikowania na portalu.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, w stosunku do którego poweźmie uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem i anulować wysłane przez niego zgłoszenie.
 4. Organizator nie odpowiada za:
 5. spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu sieci teleinformatycznej,
 6. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 7. błędy w procesie dostarczenia nagrody powstałe bez jego winy.
 8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i przyjęciem do stosowania Regulaminu (jak również pośrednio Regulaminu portalu społecznościowego Facebook).
 9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji e-mailem na adres: konkurs@ac.com.pl lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/STAGAutogasSystems lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Na podstawie wskazanej prośby Uczestnika następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.